Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για τις Εκδόσεις Βογιατζή. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών μέσω του site μας, από την εταιρεία μας και ειδικότερα, από το λογιστήριο και το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας.

Το www.ekdoseis-vogiatzi.gr ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία « ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, οδός Βούρβαχη 16, Τ.Κ. 11743, με Α.Φ.Μ 115852767 (εφεξής «Εταιρεία») και η διεύθυνση email για σχετική επικοινωνία είναι: info@ekdoseis-vogiatzi.gr.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, υπόκειται στους όρους της παρούσας, στις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας 2016/679 – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία του ατόμου από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτός έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαϊου 2018 και έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Επιτρόπου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Κατά συνέπεια, κάθε φορά που περιηγείστε στο Δικτυακό Τόπο ή/και χρησιμοποιείτε το Site μας προστατεύστε από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων και θα πρέπει να εξετάζετε το εν λόγω κείμενο κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με αυτήν. Εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο και μην μας κοινοποιείτε Προσωπικά σας Δεδομένα.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή αντίρρηση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή ακόμα και στην περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ekdoseis-vogiatzi.gr, ή στο τηλ.: +30 210 92 22 077.

Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Από τον Μάιο του 2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Ορισμοί Κανονισμού

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Όλως ενδεικτικώς ως:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Tο ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
Υπεύθυνος επεξεργασίας νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Μέτρα Ασφαλείας

Η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων πελατών της και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας της. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται κατωτέρω.

Επιπρόσθετα η Εταιρεία εφαρμόζει αυστηρές Πολιτικές και Διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ενεργούν όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και έχουν προβλεφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εφαρμόζεται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τρόπος συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά δεδομένα, στοιχεία δηλαδή που σχετίζονται με ένα πρόσωπο και επιτρέπουν την ταυτοποίησή του, όπως το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική και ταχυδρομική του διεύθυνση, την εταιρεία εργασίας του. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες του site και οι υποψήφιοι πελάτες της Εταιρείας ενδέχεται να κληθούν να παράσχουν εκουσίως πληροφορίες και δεδομένα που τους αφορούν προκειμένου να ενημερωθούν για προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας, να λαμβάνουν ενημερώσεις, να παραγγέλνουν προϊόντα και να απολαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας.

Με ποιό τρόπο συλλέγει προσωπικά δεδομένα και πόσο τα διατηρεί

Τα Δεδομένα τα αντλεί η Εταιρεία από εσάς τους ίδιους:

• από την επίσκεψη σας στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας αν συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην αρχική σελίδα
• με την εγγραφή σας στο site μας μέσω δημιουργίας λογαριασμού με σκοπό την ενημέρωσή σας για υπηρεσίες και προϊόντα
• από την τηλεφωνική ή γραπτή επικοινωνία σας, σε περίπτωση που ζητήσετε ενημέρωση για κάποια υπηρεσία ή προϊόν μας αυτοβούλως
• από την αναζήτηση των στοιχείων που έχετε αναρτήσει οι ίδιοι ή που/και υπάρχουν ελευθέρως προσβάσιμα στο διαδίκτυο

Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία (συμβάσεις, τιμολόγια, και λοιπή αλληλογραφία) μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επιπλέον για όσο χρόνο προβλέπεται ειδικά στο νόμο. Εφόσον μετά τη λήξη της σύμβασης βρίσκεται σε εκκρεμότητα αίτημα επίλυσης διαφοράς ή καταγγελία του πελάτη ενώπιον αρμόδιας διοικητικής, δημόσιας ή Δικαστικής Αρχής, η Εταιρεία οφείλει να διατηρεί τα εν λόγω δεδομένα μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Τα φορολογικά στοιχεία εξαιρούνται της διαδικασίας διαγραφής και διατηρούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτους

Η Εταιρεία δεν κοινοποιεί, δεν μεταβιβάζει και δεν εμπορεύεται τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τρίτες αξιόπιστες εταιρείες συνεργάτες της Εταιρείας [πχ. Courier], στις οποίες αναθέτουμε την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας προς το σκοπό της λειτουργίας της Εταιρείας, την επεξεργασία, πληρωμή και αποστολή των παραγγελιών σας και ενδεχομένως την εξυπηρέτηση σας, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη αυτά τηρούν τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων αυτών και ενεργούν υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εταιρείας.

Όταν η Εταιρεία αναθέτει σε εντεταλμένους υπαλλήλους ή/και συνεργάτες της τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στη μεταξύ μας σύμβαση ή σε άλλη νομική πράξη μεταξύ μας επιβάλλονται και στους εντεταλμένους υπαλλήλους ή/και συνεργάτες της Εταιρείας μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης σύμφωνα με το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο, ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Η Εταιρεία παραμένει πλήρως υπεύθυνη απέναντι σας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εντεταλμένων υπαλλήλων ή/και συνεργατών μας.

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τα δικά της και τα δικά σας.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Αποτελεί δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις, να διορθώσετε ή να διαγράψετε ανακρίβειες που περιέχονται στα δεδομένα αυτά, όπως επίσης και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας στη συλλογή και επεξεργασία τους χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά, ή για οποιαδήποτε πληροφορία/διευκρίνιση σχετικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ekdoseis-vogiatzi.gr, ή στο τηλ.: +30 210 9222077.

Πρόσβαση στα δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς (ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» όπως ορίζεται στην ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και να τα αναθεωρήσετε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πληρωμές

Δεχόμαστε πληρωμές μέσω του PayPal. Κατά την επεξεργασία των πληρωμών, ορισμένα από τα δεδομένα σας θα μεταβιβαστούν στο PayPal, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που απαιτούνται για την επεξεργασία ή την υποστήριξη της πληρωμής, όπως το συνολικό ποσό αγοράς και τα στοιχεία χρέωσης.

Παρακαλώ διαβάστε την πολιτική απορρήτου του PayPal για περισσότερες πληροφορίες.

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή / συσκευή κάθε επισκέπτη / χρήστη του site μέσω των φυλλομετρητών (browsers) π.χ. Chrome, Mozilla FireFox, Internet Explorer κλπ.

Τα cookies περιέχουν γράμματα και αριθμούς και χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης των χρηστών, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης, καθώς και για στατιστικές αναλύσεις που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του.

Τα cookies δεν είναι προγράμματα και δεν βλάπτουν τη συσκευή στην οποία αποθηκεύονται, επίσης δεν μπορούν να υποκλέψουν πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Ποια είδη cookies υπάρχουν;

• Session cookies
Τα session cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου μας και σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε στις περιοχές όπου απαιτείται πιστοποίηση και να χρησιμοποιήσετε το καλάθι αγοράς, όπου αυτό παρέχεται. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου μας.

• Cookies Επιδόσεων
Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, λόγου χάρη, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

• Cookies Λειτουργικότητας
Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότοπο να “θυμάται” τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα, τη γλώσσα, την διεύθυνση ή την περιοχή του, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως, για παράδειγμα, προβολή ενός βίντεο. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε κάποια από τα περιεχόμενά

Μπορώ να μην δέχομαι τα cookies στη συσκευή μου;

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, ώστε να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε, όμως, ότι κάποιες λειτουργίες του ιστότοπου μας είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, οι λειτουργίες αυτές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Περιορισμός Ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της βαριάς αμέλειας, η εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ, δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια επακόλουθη, παρεμπίπτουσα, έμμεση, ειδική ή αποθετική ζημία ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή της διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Πολιτικής καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των όρων της παρούσας Πολιτικής και την εν γένει χρήση του παρόντος ιστότοπου από τους χρήστες, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, να υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@ekdoseis-vogiatzi.gr.

Μόνη η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστότοπου συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων. Τεκμαίρεται έτσι ότι οι χρήστες έχουν διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους της παρούσας Πολιτικής καθώς και την τήρηση της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.