Ήρα Έμκε-Πουλοπούλου

Η Ήρα Έµκε-Πουλοπούλου γεννή­θηκε στην Αθήνα και σπούδασε Νοµι­κά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Στη συ­νέχεια έκανε Μεταπτυχια κές Σπουδές στο Παρίσι, όπου πήρε το Δίπλωµα του δεύτερου κύκλου σπουδών του Ινστι­τούτου για τη Μελέτη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Institut d’ Etude de Dévelopement Economique et Social) και το Δίπλωµα Ανώτα­των Οικονοµικών Σπουδών (Diplôme d’ Etudes Supérieures de Sciences Economiques) και ανακηρύχθηκε Δι­δά κτορας (Do ctorat d’ Etat es Sciences Economiques) του Πανεπιστηµίου του Παρισιού (Université Paris Ι) µε βαθµό Άριστα (Mention très bien) για τη Δια­τριβή: «Το κόστος της Πανεπιστηµια κής Εκπαίδευσης στη Γαλλία» µε Πρόε δρο της Εξεταστικής Επιτροπής του Διδα­κτορικού, τον Καθηγητή Henri Bartoli.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 ασχολείται µε τις διάφορες πτυ­χές της δημογραφικής κατάστασης στην Ελλάδα. Έχει λάβει µέρος σε Διε­θνή Συνέδρια για Δηµογραφικά θέµα­τα και έχει δηµοσιεύσει άρθρα και επι­στηµονικές µελέτες σε Ελληνική, Γαλ­λική, Αγγλική και Πορτογαλική γλώσ­σα. Είναι µέλος της Ακαδη µίας Επι­στηµών της Νέας Υόρκης και τ. Αντι­πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δηµογραφικών Μελετών (ΕΔΗΜ).